*هم نوا*

 
علیرضا اسکویی

منو اصلي

خانه

ايميل

:بازديد

بخشهاي سايت

عکسها

آهنگ ايراني

آرشيو مطالب

آذر ٩٥
امرداد ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
آبان ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
اسفند ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
تیر ٩۳
فروردین ٩۳
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آبان ٩۱
تیر ٩۱
اردیبهشت ٩۱
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
مهر ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
بهمن ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
شهریور ۸٤
آرشيو کلي مطالب

موزيک

نوشته هاي چيکو

درد دلهاي مستر چيکو 1
اندر حکايت جام جهاني
!چيكو شاعرميشود
منشور حقوق بشر
باغ مظفر

دوستان

ازعهد من تاوفای تو
کلکسیون موسیقی
آفتاب خاموش
تنهاترین ستاره

 
پنجشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٦ :: پنجشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٦
پیر شدیم دیگه :: پنجشنبه ٢٥ آذر ۱۳٩٥
علیرضا اسکویی :: چهارشنبه ٦ امرداد ۱۳٩٥
علیرضا اسکویی alireza oskoui :: پنجشنبه ٢٤ تیر ۱۳٩٥
علیرضا اسکویی :: دوشنبه ٢۱ تیر ۱۳٩٥
پنجشنبه ٢٧ خرداد ۱۳٩٥ :: پنجشنبه ٢٧ خرداد ۱۳٩٥
چهارشنبه ٢٧ آبان ۱۳٩٤ :: چهارشنبه ٢٧ آبان ۱۳٩٤
175 جان در کف غواص :: چهارشنبه ٢٧ خرداد ۱۳٩٤
علیرضا اسکویی :: پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٤
جمعه ٢٩ اسفند ۱۳٩۳ :: جمعه ٢٩ اسفند ۱۳٩۳
چهارشنبه ٢٠ اسفند ۱۳٩۳ :: چهارشنبه ٢٠ اسفند ۱۳٩۳
گذر زمان :: جمعه ٢۸ آذر ۱۳٩۳
شنبه ۳ آبان ۱۳٩۳ :: شنبه ۳ آبان ۱۳٩۳
چهارشنبه ٩ مهر ۱۳٩۳ :: چهارشنبه ٩ مهر ۱۳٩۳
جمعه ٢٠ تیر ۱۳٩۳ :: جمعه ٢٠ تیر ۱۳٩۳
شنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩۳ :: شنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩۳
93 :: شنبه ٢ فروردین ۱۳٩۳
آخر دوره آموزش :: دوشنبه ٢٢ مهر ۱۳٩٢
01 :: جمعه ٢٩ شهریور ۱۳٩٢
جمعه ٢۸ تیر ۱۳٩٢ :: جمعه ٢۸ تیر ۱۳٩٢
سه‌شنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩٢ :: سه‌شنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩٢
92 :: شنبه ۳ فروردین ۱۳٩٢
یه مدت... :: چهارشنبه ٩ اسفند ۱۳٩۱
یکشنبه ۱ بهمن ۱۳٩۱ :: یکشنبه ۱ بهمن ۱۳٩۱
جمعه ۱٥ دی ۱۳٩۱ :: جمعه ۱٥ دی ۱۳٩۱
پندی از دکتر شریعتی :: دوشنبه ٢٢ آبان ۱۳٩۱
خداحافظ :: جمعه ۱٩ آبان ۱۳٩۱
یکشنبه ٤ تیر ۱۳٩۱ :: یکشنبه ٤ تیر ۱۳٩۱
جمعه ۱ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: جمعه ۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
نزدیکتر :: جمعه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٠
جمعه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: جمعه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩٠
اولین روز از دهه نود90 :: سه‌شنبه ٢ فروردین ۱۳٩٠
20 اسفندهایی که میان و میرن (20 اسفند تولدم مبارک) :: پنجشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸٩
ما میتوانیم :: شنبه ۳٠ بهمن ۱۳۸٩
ابدی :: دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸٩
پنجشنبه ۱٦ دی ۱۳۸٩ :: پنجشنبه ۱٦ دی ۱۳۸٩
احساس خوب :: پنجشنبه ۱٦ دی ۱۳۸٩
دوشنبه ۱٩ مهر ۱۳۸٩ :: دوشنبه ۱٩ مهر ۱۳۸٩
کاش :: چهارشنبه ٧ مهر ۱۳۸٩
تولدی دیگر :: دوشنبه ٢٥ امرداد ۱۳۸٩
شنبه ٢ امرداد ۱۳۸٩ :: شنبه ٢ امرداد ۱۳۸٩
کعبه ی آرزوها............... :: سه‌شنبه ۱ تیر ۱۳۸٩
دوشنبه ۱٧ خرداد ۱۳۸٩ :: دوشنبه ۱٧ خرداد ۱۳۸٩
سال 1400 به روایت تصویر !!! :: جمعه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٩
جوان ایرانی :: سه‌شنبه ۱٠ فروردین ۱۳۸٩
جمعه ٦ فروردین ۱۳۸٩ :: جمعه ٦ فروردین ۱۳۸٩
چهارشنبه ٤ فروردین ۱۳۸٩ :: چهارشنبه ٤ فروردین ۱۳۸٩
20 اسفند :: چهارشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸۸
سه‌شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸۸ :: سه‌شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸۸
پنجشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸۸ :: پنجشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸۸
یکشنبه ٩ اسفند ۱۳۸۸ :: یکشنبه ٩ اسفند ۱۳۸۸
جمعه ٢۳ بهمن ۱۳۸۸ :: جمعه ٢۳ بهمن ۱۳۸۸
دوشنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸۸ :: دوشنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸۸
بدون شرح :: شنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸۸
آرزو :: دوشنبه ۱٢ بهمن ۱۳۸۸
به کدامین سو :: دوشنبه ٢۱ دی ۱۳۸۸
دختر مبارز را بردند :: دوشنبه ٢۱ دی ۱۳۸۸
نگاهی به مکاتب سیاسی :: پنجشنبه ۱٧ دی ۱۳۸۸
یکشنبه ٢٦ مهر ۱۳۸۸ :: یکشنبه ٢٦ مهر ۱۳۸۸
تازیانه های تهیدستی فاحشه :: یکشنبه ۱٩ مهر ۱۳۸۸
سه‌شنبه ۳ شهریور ۱۳۸۸ :: سه‌شنبه ۳ شهریور ۱۳۸۸
شنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸۸ :: شنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸۸
سه‌شنبه ۱٦ تیر ۱۳۸۸ :: سه‌شنبه ۱٦ تیر ۱۳۸۸
یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۸۸ :: یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۸۸
دوشنبه ٤ خرداد ۱۳۸۸ :: دوشنبه ٤ خرداد ۱۳۸۸
حمایت خود جوش از رئیس جمهور جان یک نوجوان راگرفت :: یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸۸
عزیزم دوستت دارم :: یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸۸
عاشقان حقیر :: پنجشنبه ٢٠ فروردین ۱۳۸۸
طعم تو.... :: یکشنبه ٢ فروردین ۱۳۸۸
یکشنبه ٢ فروردین ۱۳۸۸ :: یکشنبه ٢ فروردین ۱۳۸۸
من می خوام برم جهنم!! :: دوشنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸٧
شنبه ۱٢ بهمن ۱۳۸٧ :: شنبه ۱٢ بهمن ۱۳۸٧
خدا یا رحمتی کن تا ایمان نام و نان برایم نیاورد :: سه‌شنبه ٧ آبان ۱۳۸٧
پنجشنبه ٢٥ مهر ۱۳۸٧ :: پنجشنبه ٢٥ مهر ۱۳۸٧
جمعه ۱٩ مهر ۱۳۸٧ :: جمعه ۱٩ مهر ۱۳۸٧
عکسی استثنایی از شیر دادن یک زن به یک اهو گرسنه :: جمعه ٢٢ شهریور ۱۳۸٧
دوست دختر راستگو :: چهارشنبه ٢٠ شهریور ۱۳۸٧
پندی از دکتر شریعتی :: سه‌شنبه ۱٩ شهریور ۱۳۸٧
ای ایرانی سرت رو بالاتر بگیر... :: دوشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۸٧
دنیای کثیف سیاست :: دوشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۸٧
پنجشنبه ٧ شهریور ۱۳۸٧ :: پنجشنبه ٧ شهریور ۱۳۸٧
ترسناک ترین جاده جهان :: پنجشنبه ٧ شهریور ۱۳۸٧
مجردها :: سه‌شنبه ٥ شهریور ۱۳۸٧
گل صحرا :: شنبه ۱ تیر ۱۳۸٧
مجلس تحسین برانگیز! :: یکشنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸٧
دوشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸٧ :: دوشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸٧
عکس :: پنجشنبه ٢٩ فروردین ۱۳۸٧
۱۲فروردین :: دوشنبه ۱٢ فروردین ۱۳۸٧
4شنبه سوری(پارتی خیابانی) :: چهارشنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸٦
چهارشنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸٦
سه‌شنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٦
خود ارضايی :: دوشنبه ٢٢ بهمن ۱۳۸٦
یکشنبه ٢۱ بهمن ۱۳۸٦ :: یکشنبه ٢۱ بهمن ۱۳۸٦
عکسی خبرساز از مریخ :: سه‌شنبه ٩ بهمن ۱۳۸٦
اوضاع جوی برای دولت نامساعد است :: چهارشنبه ٢٦ دی ۱۳۸٦
موسيقي كم‌ارزش و موسيقي پاپ :: جمعه ۱٤ دی ۱۳۸٦
تبرج :: سه‌شنبه ٢٠ آذر ۱۳۸٦
شنبه ۳ آذر ۱۳۸٦ :: شنبه ۳ آذر ۱۳۸٦
آپشن های خودروی اسلامی :: جمعه ٢٥ آبان ۱۳۸٦
مطبوعات ۸۶ :: چهارشنبه ٢۳ آبان ۱۳۸٦
سه‌شنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٦
الکامپ ۸۶ :: پنجشنبه ۱٠ آبان ۱۳۸٦
چند لحظه کوتاه!!! :: چهارشنبه ٩ آبان ۱۳۸٦
روایت الشرق الاوسط از ماجرای استعفای لاریجانی :: پنجشنبه ۳ آبان ۱۳۸٦
شوخی با مرگ :: سه‌شنبه ۱ آبان ۱۳۸٦
سه‌شنبه ٢٤ مهر ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ٢٤ مهر ۱۳۸٦
كنكور يا بشكن بشكن بشكن!؟ :: سه‌شنبه ۱٧ مهر ۱۳۸٦
در دانشگاه کلمبیا حلوا خیر نمی کردند!!! :: شنبه ۱٤ مهر ۱۳۸٦
بدون شرح :: یکشنبه ۱ مهر ۱۳۸٦
فصلی تازه در راه است :: جمعه ۳٠ شهریور ۱۳۸٦
سه‌شنبه ٢٧ شهریور ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ٢٧ شهریور ۱۳۸٦
اندر حکايت دانشگاه آزاد :: یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۸٦
جمعه ۱٦ شهریور ۱۳۸٦ :: جمعه ۱٦ شهریور ۱۳۸٦
گروگانگيري به سبك آژانس شيشه ايي :: جمعه ٢ شهریور ۱۳۸٦
من و خورشيد و دريا و آسمان :: جمعه ٢٩ تیر ۱۳۸٦
بانک ها و نانوایی :: جمعه ٢٩ تیر ۱۳۸٦
نقاب :: جمعه ٢٩ تیر ۱۳۸٦
زندگي يا مردگی :: جمعه ٢٩ تیر ۱۳۸٦
مادرم ای عزيزتر از جانم :: چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۸٦
!! :: سه‌شنبه ۱٢ تیر ۱۳۸٦
فيلم جديد دولت نهم اكران شد: اگه مي توني بنزين بگير!!! :: چهارشنبه ٦ تیر ۱۳۸٦
کنکوووووووووووووووووووووووووووووور :: پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۸٦
ياس کبود :: شنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸٦
به بازار قاچاق خوش آمدی :: یکشنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸٦
مجلوب :: شنبه ۱٩ خرداد ۱۳۸٦
دوشنبه ۱٤ خرداد ۱۳۸٦ :: دوشنبه ۱٤ خرداد ۱۳۸٦
پرده به پرده با برخورد :: شنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸٦
خشگلا نبايد برقصن!!!! :: یکشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸٦
جمعه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: جمعه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٦
آداب ورسوم جستجو درشبکه ( مقالات ) :: چهارشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳۸٦
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۸٦
یکشنبه ٢٦ فروردین ۱۳۸٦ :: یکشنبه ٢٦ فروردین ۱۳۸٦
اردوی درسی :: چهارشنبه ٢٢ فروردین ۱۳۸٦
یکشنبه ۱٢ فروردین ۱۳۸٦ :: یکشنبه ۱٢ فروردین ۱۳۸٦
شنبه ٤ فروردین ۱۳۸٦ :: شنبه ٤ فروردین ۱۳۸٦
و آخرين پست ۸۵ :: سه‌شنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸٥
جمعه ٢٥ اسفند ۱۳۸٥ :: جمعه ٢٥ اسفند ۱۳۸٥
پنجشنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸٥
یکشنبه ٢٠ اسفند ۱۳۸٥ :: یکشنبه ٢٠ اسفند ۱۳۸٥
پنجشنبه ۱٧ اسفند ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ۱٧ اسفند ۱۳۸٥
منطق خانمها :: چهارشنبه ٩ اسفند ۱۳۸٥
دوشنبه ٧ اسفند ۱۳۸٥ :: دوشنبه ٧ اسفند ۱۳۸٥
والنتاین ملی را دریابیم... :: پنجشنبه ٢٦ بهمن ۱۳۸٥
بودن :: پنجشنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸٥
او فرشته ي من است :: دوشنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٥
سه‌شنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸٥
سه‌شنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸٥
نبسته ام به کس دل، نبســـــته کس به من دل :: یکشنبه ۸ بهمن ۱۳۸٥
باغ مظفر(نقد) :: سه‌شنبه ۳ بهمن ۱۳۸٥
بوی محرم :: شنبه ۳٠ دی ۱۳۸٥
مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم :: پنجشنبه ٢۸ دی ۱۳۸٥
يلدای خيال :: جمعه ۱ دی ۱۳۸٥
جمعه ٢٤ آذر ۱۳۸٥ :: جمعه ٢٤ آذر ۱۳۸٥
جمعه :: پنجشنبه ۱٦ آذر ۱۳۸٥
فقر :: دوشنبه ٦ آذر ۱۳۸٥
جمعه ۳ آذر ۱۳۸٥ :: جمعه ۳ آذر ۱۳۸٥
جمعه ۳ آذر ۱۳۸٥ :: جمعه ۳ آذر ۱۳۸٥
شنبه ۱۳ آبان ۱۳۸٥ :: شنبه ۱۳ آبان ۱۳۸٥
دختر کشی :: جمعه ٥ آبان ۱۳۸٥
پنجشنبه ٢٠ مهر ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ٢٠ مهر ۱۳۸٥
گرگ تنها :: سه‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳۸٥
جديدترين آلبوم ها :: دوشنبه ۱٧ مهر ۱۳۸٥
دوشنبه ۱٧ مهر ۱۳۸٥ :: دوشنبه ۱٧ مهر ۱۳۸٥
ساعت مرگ لحظه ها :: جمعه ۱٤ مهر ۱۳۸٥
ليگ ۶ :: دوشنبه ۳ مهر ۱۳۸٥
دوشنبه ٢٠ شهریور ۱۳۸٥ :: دوشنبه ٢٠ شهریور ۱۳۸٥
انتظار :: چهارشنبه ۱٥ شهریور ۱۳۸٥
مرگ :: چهارشنبه ۸ شهریور ۱۳۸٥
فرياد :: یکشنبه ٢٢ امرداد ۱۳۸٥
پنجره :: یکشنبه ٢٢ امرداد ۱۳۸٥
حيوان ناطق :: شنبه ٢۱ امرداد ۱۳۸٥
سه‌شنبه ۱٧ امرداد ۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ۱٧ امرداد ۱۳۸٥
يه قصه :: سه‌شنبه ۱٠ امرداد ۱۳۸٥
دوشنبه ٩ امرداد ۱۳۸٥ :: دوشنبه ٩ امرداد ۱۳۸٥
شنبه ٧ امرداد ۱۳۸٥ :: شنبه ٧ امرداد ۱۳۸٥
درد دل :: جمعه ٦ امرداد ۱۳۸٥
هديه :: چهارشنبه ٤ امرداد ۱۳۸٥
کامران دلان(منهای تو) :: دوشنبه ٢ امرداد ۱۳۸٥
استقلال :: جمعه ۳٠ تیر ۱۳۸٥
اي ستاره ها :: جمعه ۳٠ تیر ۱۳۸٥
پنجشنبه ٢٩ تیر ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ٢٩ تیر ۱۳۸٥
پنجشنبه ٢٩ تیر ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ٢٩ تیر ۱۳۸٥
مادر :: جمعه ٢۳ تیر ۱۳۸٥
هم سايه :: چهارشنبه ٢۱ تیر ۱۳۸٥
جمعه ۱٦ تیر ۱۳۸٥ :: جمعه ۱٦ تیر ۱۳۸٥
پنجشنبه ۱٥ تیر ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ۱٥ تیر ۱۳۸٥
منشور حقوق بشر :: چهارشنبه ۱٤ تیر ۱۳۸٥
سه‌شنبه ۱۳ تیر ۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ۱۳ تیر ۱۳۸٥
سه‌شنبه ۱۳ تیر ۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ۱۳ تیر ۱۳۸٥
خشکل :: یکشنبه ۱۱ تیر ۱۳۸٥
شادمهر برمی گردد!‌ ِ آرش کمانگير :: شنبه ۱٠ تیر ۱۳۸٥
چيكو شاعرميشود! :: شنبه ۱٠ تیر ۱۳۸٥
تماشاگران جام جهانی :: جمعه ٩ تیر ۱۳۸٥
يگانه،اصحابي :: جمعه ٩ تیر ۱۳۸٥
طلب عشق :: پنجشنبه ۸ تیر ۱۳۸٥
پنجشنبه ۸ تیر ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ۸ تیر ۱۳۸٥
درددلهای مستر چيکو (اندرحکايت جام جهانی) :: چهارشنبه ٧ تیر ۱۳۸٥
بازی با اعصاب :: سه‌شنبه ٦ تیر ۱۳۸٥
درد دلهای مستر چيکو (1) :: سه‌شنبه ٦ تیر ۱۳۸٥
یکشنبه ٤ تیر ۱۳۸٥ :: یکشنبه ٤ تیر ۱۳۸٥
شنبه ۳ تیر ۱۳۸٥ :: شنبه ۳ تیر ۱۳۸٥
جمعه ٢ تیر ۱۳۸٥ :: جمعه ٢ تیر ۱۳۸٥
چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۸٥ :: چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۸٥
یکشنبه ٢۸ خرداد ۱۳۸٥ :: یکشنبه ٢۸ خرداد ۱۳۸٥
شنبه ٢٧ خرداد ۱۳۸٥ :: شنبه ٢٧ خرداد ۱۳۸٥
جمعه ٢٦ خرداد ۱۳۸٥ :: جمعه ٢٦ خرداد ۱۳۸٥
سه‌شنبه ٢۳ خرداد ۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ٢۳ خرداد ۱۳۸٥
جمعه ۱٩ خرداد ۱۳۸٥ :: جمعه ۱٩ خرداد ۱۳۸٥
یکشنبه ٦ شهریور ۱۳۸٤ :: یکشنبه ٦ شهریور ۱۳۸٤