نقاب - *هم نوا*

 
علیرضا اسکویی

منو اصلي

خانه

ايميل

:بازديد

بخشهاي سايت

عکسها

آهنگ ايراني

آرشيو مطالب

آذر ٩٥
امرداد ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
آبان ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
اسفند ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
تیر ٩۳
فروردین ٩۳
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آبان ٩۱
تیر ٩۱
اردیبهشت ٩۱
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
مهر ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
بهمن ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
شهریور ۸٤
آرشيو کلي مطالب

موزيک

نوشته هاي چيکو

درد دلهاي مستر چيکو 1
اندر حکايت جام جهاني
!چيكو شاعرميشود
منشور حقوق بشر
باغ مظفر

دوستان

ازعهد من تاوفای تو
کلکسیون موسیقی
آفتاب خاموش
تنهاترین ستاره

 

نقاب

احساس مي كنم همه در پس نقاب هايمان محصور شده ايم. اي كاش تنها نقابمان به مثابه حصاري بود تا در گيرو دار روزانه مدد سراني مان كند. اما اين معادله همگن به چرخه روزانه ناهمگني تبديل شده است كه نتيجه اي ندارد جز زندگي در دالان هاي هاله دروني. احساس ميكنم همگي به تسخير نقاب هايمان درآمده ايم. آن هم بد فرم! سلطه اي كه رهائي از آن عزمي رفيع مي خواهد و راهي بس دراز. تصوركنيد زندگي بدون نقاب را ! آرمان شهري است به دور از مدينه فاضله فلاسفه و ژست روشنفكري و اين حرف ها است.خزعبلات نمي بافم به خدا. بخوانيد تا آخرش را! شما را به خدا فقط چند دقيقه به زندگي بدون نقابتان فكركنيد. تصور كنيد يك روز تمام بدون اين نقاب لعنتي در خانه و محل كار و جمع دوستان و هر جاي ديگر زندگي مي كنيد. التفات فرموديد. زندگي مي كنيد. تصور كنيد طرف مقابلتان را بدون نقاب به نظاره مي نشينيد. تصور بكنيد... ولي دست نگه داري. ديگر تصورنكنيد. اما حيف! همگي در تسخير نقاب هايمان در آمده ايم. حجابي كه در اين وانفسا بدون آن زندگي برايمان حكم مرگ را دارد. اجازه بدهيد تصور فوق در حد همان چرت گوئي و خزعبلات چيني و آرمان شهر حقير باقي بماند. خوش باشيد با نقاب هايتان!

علیرضا اسکویی