من به هدفم رسیدم ولی هنوز افسوس زمانهایی که به بطالت گذروندمو میخورم!!!
/ 2 نظر / 17 بازدید
خرداد 94
1 پست
اسفند 93
2 پست
آذر 93
1 پست
آبان 93
1 پست
مهر 93
1 پست
تیر 93
1 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
تیر 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
1 پست
آبان 91
2 پست
تیر 91
1 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
2 پست
دی 89
2 پست
مهر 89
2 پست
مرداد 89
2 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
4 پست
بهمن 88
4 پست
دی 88
3 پست
مهر 88
2 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
2 پست
بهمن 87
2 پست
آبان 87
1 پست
مهر 87
2 پست
شهریور 87
8 پست
تیر 87
1 پست
خرداد 87
1 پست
اسفند 86
3 پست
بهمن 86
3 پست
دی 86
2 پست
آذر 86
2 پست
آبان 86
7 پست
مهر 86
4 پست
شهریور 86
5 پست
تیر 86
7 پست
خرداد 86
6 پست
اسفند 85
7 پست
بهمن 85
7 پست
دی 85
3 پست
آذر 85
5 پست
آبان 85
2 پست
مهر 85
6 پست
شهریور 85
3 پست
مرداد 85
10 پست
تیر 85
24 پست
خرداد 85
6 پست
شهریور 84
1 پست
نزدیک
1 پست