طعم تو....

طعم تو....
این روزها وقتی که آروغ می زنم هنوز طعم تو در گلویم جاری می شود...

 

چه طعم لجنی...

نه با تو نبودم...با تو بودم... بله با تو

 

/ 0 نظر / 19 بازدید