درد دلهای مستر چيکو (1)

سلام خدمت دوستان از امروز يک بخش فوق العاده در وب سايت قرار دادم که بدون شک می تونم بگم پشيمون نميشيد از اين قسمت. اسمش هست درد دلهای مستر چيکو  که اميدوارم لذت ببريد.بعدا راجب اين که چيکو که و چی هست توضيح خواهم داد فعلا شخصيت پنهان هست ولی با کمی فکر می تونين بفهمين چه شخصيتی هست.

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

درد دلهای مستر چيکو(1)

 

سلامدوستان.نمیدونماینقسمتاولروباچیشروعکنمولیسعیمیکنمهرچیکهبهذهنممیرسهرویکاغذبيارم.همهماهرروزصبحکهازخوابپامیشيمتاشبيهسریکارانجاميديم.مثلاًمنکهديروزازخوابپاشدماولرفتمنونگرفتم.اومدمصبحانهروخوردم.تلويزيونروروشنکردميهخوردهرنگينکمانديدمبعدشرفتمپایکامپيوترچندساعتیفيفابازیکردمتاظهرشد.سرظهرناهارمروخوردموتاعصرخوابيدم.بلندکهشدمبادوستمعليرضارفتمپارکدممحل.اونآخرایپارکبچههایخيلیکوچيکباوسيلههایبازیسرگرمبودن.اینطرفپارکهمدودستهآدمروینيمکتنشستهبودن.يهدستهپيرمردويهدستهپيرزن.خوبکهدقتمیکنیحرفاشونرومیشنوی.پيرمردهاداشتنراجعبهحقوقبازنشستگیوخرجومخارجزندگیوافتخارتدورانخدمتدرجامعهحرفمیزدن.پيرزنهاهمدرموردکوپن(کالابرگ)روغنوصفشيروخواستگاردختراقدسخانوممجادلهمیکرد.اینورتريهدختروپسر(بخوانيدخواهروبرادر!) دستهمروگرفتهبودنوباهمگپمیزدن.غروبکهشداومدمخونه.مامانمگفت: مگهتوخونهزندگینداریکهتااینموقعتوپارکميمونی؟مگهکنکورنداری؟مگه...برایاینکهحرفاشونشنومتلويزيونروروشنکردم.اخبارورزشیداشت.بعدازشنيدنصادرنشدنويزابرايتيمملیکشتیچندتافحشابداربهعلیدايیدادم!(چهربطیداشت؟)بعدشهمرفتمپایاینترنت..خلاصهغرضازاینهمهپرحرفياينبودکهشبهمونروزموقعخوابداشتمفکرمیکردميدفعهديدمایباباامروزچقدرشبيهديروزبود؟اا...ديروزهمکهشبيهروزقبلش  بود!يهخوردهکهتمرکزکردمديدممنمدتهاست  دارماینطوریزندگیمیکنم..اولشباخودمگفتممگهتوصايرانیکههرروزبهترازديروز؟امايهچيزیازارمميداد.شايدمهواگرمبودولینهاینگرماناشیازاصطکاکافکارنامتقارنمنباسطحصافاینزندگیيکنواختبود.هرروزصبحکهازخوابپامیشمصبحانهمیخورم .رنگينکمانمبينم(قبلناسنجدمیديدم).باکامپيوتربازیمیکنم.بعدازناهارميخوابموبعدشمیرمپارك.حتیخوبترکهفکرکردمديدمچندسالیهستکهپيرمردپيرزنهاراجعبهحقوقکمدورانبازنشستگیوخواستگاردخترهمسايهحرفمیزنن.بعدديدمازچندساليهکمبيشترهکهمامانمغرمیزنهچرادرسترونميخونی؟چراوقترومیکشی؟...ازموقعیهمکهازکشتیسردراوردمتيمایرانبخاطرصادرنشدنويزا

/ 3 نظر / 5 بازدید